Información de transparencia das entidades instrumentais do sector público autonómico

Empregando as opcións dispoñibles pode filtrar as entidades instrumentais por departamentos e pola súa tipoloxía, atendendo ao sinalado na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia
Ten dispoñibles 3 entidades cos criterios que seleccionou:
A Presidencia da Xunta | Axencia pública autonómica

Axencia Turismo de Galicia

A Presidencia da Xunta | Sociedade mercantil pública autonómica

Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG)

A Presidencia da Xunta | Sociedade mercantil pública autonómica

Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo