Información de transparencia das entidades instrumentais do sector público autonómico

Empregando as opcións dispoñibles pode filtrar as entidades instrumentais por departamentos e pola súa tipoloxía, atendendo ao sinalado na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia
Ten dispoñibles 3 entidades cos criterios que seleccionou:
C. de Política Social | Axencia pública autonómica

Axencia Galega de Servizos Sociais

C. de Política Social | Consorcio autonómico

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

C. de Política Social | Fundación do sector público autonómico

Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas (Funga)