Información de transparencia das entidades instrumentais do sector público autonómico

Empregando as opcións dispoñibles pode filtrar as entidades instrumentais por departamentos e pola súa tipoloxía, atendendo ao sinalado na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia
Ten dispoñibles 6 entidades cos criterios que seleccionou:
C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda | Consorcio autonómico

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU)

C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda | Consorcio autonómico

Consorcio Casco Vello de Vigo

C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda | Organismo autónomo

Instituto de Estudos do Territorio (IET)

C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda | Organismo autónomo

Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS)

C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda | Sociedade mercantil pública autonómica

Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A. (Sogama)

C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda | Sociedade mercantil pública autonómica

Xestión do Solo de Galicia-Xestur S.A.