Información de transparencia das entidades instrumentais do sector público autonómico

Empregando as opcións dispoñibles pode filtrar as entidades instrumentais por departamentos e pola súa tipoloxía, atendendo ao sinalado na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia
Ten dispoñibles 3 entidades cos criterios que seleccionou:
C. do Mar | Fundación do sector público autonómico

Fundación Centro Tecnológico del Mar (Cetmar)

C. do Mar | Entidade pública empresarial

Portos de Galicia