Información de transparencia das entidades instrumentais do sector público autonómico

Empregando as opcións dispoñibles pode filtrar as entidades instrumentais por departamentos e pola súa tipoloxía, atendendo ao sinalado na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia
Ten dispoñibles 3 entidades cos criterios que seleccionou:
C. de Infraestruturas e Mobilidade | Entidade pública empresarial

Augas de Galicia

C. de Infraestruturas e Mobilidade | Axencia pública autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

C. de Infraestruturas e Mobilidade | Sociedade mercantil pública autonómica

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.