Información de transparencia das entidades instrumentais do sector público autonómico

Empregando as opcións dispoñibles pode filtrar as entidades instrumentais por departamentos e pola súa tipoloxía, atendendo ao sinalado na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia
Ten dispoñibles 3 entidades cos criterios que seleccionou:
C. de Emprego e Igualdade | Outros entes públicos

Consello Galego de Relacións Laborais

C. de Emprego e Igualdade | Fundación do sector público autonómico

Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo

C. de Emprego e Igualdade | Organismo autónomo

Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga)