Información de transparencia das entidades instrumentais do sector público autonómico

Empregando as opcións dispoñibles pode filtrar as entidades instrumentais por departamentos e pola súa tipoloxía, atendendo ao sinalado na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia
Ten dispoñibles 3 entidades cos criterios que seleccionou:
C. de Educación, Universidade e Formación Profesional | Consorcio autonómico

Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

C. de Educación, Universidade e Formación Profesional | Consorcio autonómico

Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia

C. de Educación, Universidade e Formación Profesional | Fundación do sector público autonómico

Fundación Rof Codina