Organización das entidades instrumentais

Neste apartado recóllese a relación de entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia, conforme á Lofaxga, facilítase o acceso directo aos apartados de transparencia das devanditas entidades instrumentais e ofrécese información dos plans e procesos de reordenación de ditas entidades levados a cabo pola Xunta de Galicia.