Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Consellos provinciais de pesca continental

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: o/a xefe/a territorial da consellería competente en materia de pesca fluvial
 • Vicepresidente/a: o/a xefe/a do servizo provincial competente en materia de pesca fluvial
 • Secretario/a: o/a xefe/a da sección encargada da pesca fluvial do servizo provincial correspondente
 • Vogais:
  • O/a delegado/a provincial da Federación Galega de Pesca
  • Un/unha representante da consellería competente en materia de augas
  • Un/unha representante da consellería competente en materia de industria
  • Un/unha representante do organismo competente en materia de turismo
  • Un/unha representante do organismo competente en materia de deporte
  • Un/unha representante da consellería competente en materia de pesca e marisqueo
  • Un/unha representante do servizo que teña atribuídas as funcións en materia de sanidade animal
  • Dous/dúas representantes das sociedades de pescadores inscritas na Federación Provincial de Pesca e designados/as por esta
  • Dous/dúas representantes de entidades colaboradoras non federadas, inscritas no rexistro correspondente, designados/as por acordo entre as mesmas
  • Dous/dúas representantes das asociacións naturalistas e ecoloxistas, inscritas como tales no rexistro correspondente, designados/as por acordo entre as mesmas
  • Dous profesionais de recoñecido prestixio en temas relacionados coa pesca continental designados/as pola persoa titular da dirección xeral competente en materia de pesca a proposta do servizo provincial correspondente