A Presidencia da Xunta

Comisión Interdepartamental do Camiño de Santiago

Composición do órgano colexiado

  • Presidente/a: persoa titular da presidencia da Xunta de Galicia
  • Vicepresidente/a primeiro/a: persoa titular da dirección da Axencia Turismo de Galicia
  • Vicepresidente/a segundo/a: persoa titular da consellería competente en materia de patrimonio cultural
  • Secretario/a: persoa que ocupe a xerencia da Axencia Turismo de Galicia
  • Vogais:
    • persoas titulares de cada unha das consellerías da Xunta de Galicia
    • persoa titular da dirección-xerencia da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo