C. do Medio Rural

Consello de Xestión da Terra Agroforestal

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: unha persoa en representación da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.
 • Secretario/a: unha persoa coa condición de empregada pública ao servizo da Axencia Galega de Desenvolvemento, designada por esta.
 • Vogais:
  • Unha vogalía en representación do Banco de Terras de Galicia.
  • Unha vogalía en representación da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.
  • Unha vogalía en representación do centro directivo competente en materia de planificación forestal.
  • Unha vogalía en representación do centro directivo competente en produción agrogandeira.
  • Unha vogalía en representación do centro directivo competente en materia de infraestruturas agrarias.
  • Unha vogalía en representación do centro directivo competente en materia de defensa do monte.
  • Unha vogalía en representación do centro directivo competente en materia de patrimonio cultural.
  • Unha vogalía en representación do centro directivo competente en materia de patrimonio natural e biodiversidade.
  • Unha vogalía en representación do centro directivo competente en ordenación do territorio.
  • Unha vogalía en representación do centro directivo competente en xestión hidrolóxica de ámbito autonómico.
  • Unha vogalía en representación do centro directivo competente en coordinación, integración e elaboración da información xeográfica e cartográfica de Galicia.
  • Unha vogalía en representación do centro directivo competente en materia tributaria autonómica.
  • Unha vogalía en representación das asociacións de cooperativas agrarias galegas.
  • Tres vogalías en representación das organizacións profesionais e sindicatos agrarios que forman parte do Consello Agrario Galego.
  • Dúas vogalías en representación dos representantes dos propietarios e das organizacións profesionais do Consello Forestal de Galicia.
  • Dúas vogalías, unha en representación do centro directivo da Administración do Estado con competencias en materia de xestión catastral e outra vogalía en representación do centro directivo da Administración do Estado con competencias en materia de xestión hidrolóxica.