C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: a persoa titular da consellería competente en materia de educación
 • Vicepresidente/a: a persoa titular do centro directivo con competencias en ensinanzas artísticas superiores dependente da consellería competente en materia de educación
 • Secretario/a: un funcionario ou unha funcionaria da consellería competente en materia de educación
 • Vogais:
  • A persoa titular do centro directivo con competencias en ensinanzas universitarias dependente da consellería competente en materia de educación.
  • A persoa titular do centro directivo con competencias en políticas culturais dependente da consellería competente en materia de cultura.
  • A persoa titular do centro directivo con competencias en materia de igualdade.
  • Unha persoa de recoñecido prestixio designada pola persoa titular da consellería con competencias en materia de cultura.
  • Cinco personalidades de recoñecido prestixio do ámbito das artes, nomeadas pola persoa titular da consellería con competencias en materia de educación.
  • Unha persoa nomeada polo Parlamento de Galicia, de recoñecido prestixio no ámbito das ensinanzas artísticas, e por proposta de cada un dos grupos políticos con representación parlamentaria, se o Parlamento o considera procedente.