Consellería de Economía, Industria e Innovación

Consello de Cooperación de Consumo de Galicia

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: a persoa titular da dirección do Instituto Galego do Consumo e da Competencia.
 • Secretario/a: unha persoa funcionaria do Instituto Galego do Consumo e da Competencia.
 • Vogais:
  • Unha persoa en representación da consellería competente en materia de consumo
  • Unha persoa en representación da consellería competente en materia de Administración local
  • Unha persoa en representación da consellería competente en materia de saúde pública
  • Unha persoa en representación da consellería competente en materia do medio rural
  • Unha persoa en representación da consellería competente en materia do mar
  • Unha persoa en representación da consellería competente en materia de ambiente
  • Catro persoas en representación dos concellos de Galicia designados pola Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp)