Consellería de Economía, Industria e Innovación

Comisión Interdepartamental de I+D+i

Composición do órgano colexiado

 • Presidente: vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación.
 • Vicepresidenta: directora da Axencia Galega de Innovación.
 • Secretario: director da Área de Xestión da Axencia Galega de Innovación.
 • Vogais:
  • Directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)
  • Director xeral de Comercio e Consumo
  • Director do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)
  • Director da Axencia Galega de Industria Forestal (XERA)
  • Director xeral de Planificación e Orzamentos
  • Director xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos
  • Directora da Escola Galega de Administración Pública (EGAP)
  • Directora xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático
  • Secretario xeral de Universidades
  • Secretaria xeral de Igualdade
  • Xerente da Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS)
  • Director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal)
  • Directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro
  • Directora da Axencia Turismo de Galicia
  • Directora da Axencia Instituto Enerxético de Galicia (Inega)
  • Secretario xeral de Educación e Formación Profesional
  • Directora xeral de Formación e Colocación
  • Director xeral de Atención Integral Sociosanitaria
  • Director da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader)
  • Directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica