C. do Medio Rural

Xunta Local de Zona

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: a persoa titular da xefatura do servizo provincial competente en materia de reestruturación parcelaria.
 • Secretario/a: unha persoa funcionaria da consellería competente en materia de desenvolvemento rural coa consideración de licenciada en Dereito.
 • Asesor/a: a persoa do equipo técnico agronómico da empresa contratada para a realización material dos traballos de reestruturación parcelaria.
 • Vogais:
  • A persoa que exerza a alcaldía do/s concello/s onde se sitúe a zona de reestruturación, ou quen esta designe
  • Catro persoas representantes da xunta de titulares
  • A persoa técnica do servizo provincial encargado da zona
  • A persoa técnica da oficina agraria comarcal
  • A persoa que exerza a xefatura do servizo provincial en materia de montes
  • Unha persoa representante da entidade xestora do Banco de Terras