C. do Medio Rural

Consello Galego da Artesanía Alimentaria

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: a persoa que teña a titularidade da dirección da Axencia Galega da Calidade Alimentaria.
 • Vicepresidente/a: a persoa que teña a titularidade da dirección xeral coas competencias en materia de industrialización e comercialización agroalimentaria.
 • Secretario/a: unha persoa empregada pública ao servizo da Agacal que designe a presidencia.
 • Vogais:
  • Unha persoa en representación da subdirección xeral con competencias en materia de industrialización e comercialización agroalimentarias
  • Unha persoa en representación da dirección xeral con competencias en materia de industrialización e comercialización pesqueira
  • Unha persoa en representación da área que teña as competencias en materia de certificación da calidade da Axencia Galega da Calidade Alimentaria
  • Unha persoa en representación do Instituto Galego do Consumo e da Competencia
  • Unha persoa en representación da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
  • Unha persoa en representación da consellería con competencias en artesanía non alimentaria
  • Unha persoa en representación da consellería con competencias en materia de sanidade
  • Unha persoa en representación de cada unha das organizacións profesionais agrarias con presenza no Consello Agrario de Galicia
  • Unha persoa en representación do sector cooperativo agrario, pertencente á asociación que acredite o maior número de cooperativas asociadas
  • Unha persoa en representación das organizacións de produtores do mar con presenza no Consello Galego de Pesca
  • Unha persoa en representación dos consellos reguladores dos produtos alimentarios galegos
  • Ata tres persoas en representación das asociacións artesanais alimentarias