C. do Medio Rural

Comité técnico asesor de reestruturación parcelaria

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: a persoa titular da delegación territorial da Administración xeral da Comunidade Autónoma, ou persoa que a represente.
 • Secretario/a: unha persoa funcionaria da xefatura territorial da Consellería en posesión de licenciatura ou grao en Dereito.
 • Vogais:
  • O/a titular da xefatura territorial da consellería competente en materia de medio rural
  • Un/unha representante en materia de desenvolvemento rural
  • Un/unha representante en materia de xestión do Banco de Terras
  • Un/unha representante en materia de produción agropecuaria
  • Un/unha representante en materia de montes
  • Un/unha representante en materia de conservación da natureza
  • Un/unha representante en materia de xestión de augas
  • Un/unha representante en materia de urbanismo
  • Un/unha representante en materia de patrimonio cultural
  • Un/unha representante polas organizacións profesionais agrarias
  • Un/unha representante en materia de Administración local