C. do Medio Rural

Comisión técnica de prezos e valores

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: unha das dúas persoas representantes a proposta da Consellería do Medio Rural.
 • Secretario/a: unha persoa empregada pública ao servizo da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, designada pola devandita axencia.
 • Vogais:
  • Un/unha representante a proposta da consellería competente en materia de medio rural
  • Un/unha representante a proposta da consellería competente en materia de facenda
  • Un/unha representante a proposta do centro directivo competente en materia de ordenación do territorio
  • Un/unha representante a proposta do centro directivo competente en materia de patrimonio natural
  • Un/unha representante a proposta do centro directivo competente en materia de montes
  • Un/unha representante a proposta do Xurado de Expropiación de Galicia
  • Un/unha representante a proposta do centro directivo competente en materia tributaria autonómica
  • Un/unha representante a proposta da Federación Galega de Municipios e Provincias
  • Un/unha representante a proposta das asociacións de cooperativas agrarias galegas
  • Dous/dúas representantes a proposta das organizacións profesionais e sindicatos agrarios que forman parte do Consello Agrario Galego
  • Dous/dúas representantes a proposta dos/as representantes dos/as propietarios/as e das organizacións profesionais do Consello Forestal de Galicia
  • Un/unha representante polo centro directivo con competencia en materia de xestión catastral