C. de Infraestruturas e Mobilidade

Xurado de Expropiación de Galicia

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a
 • Secretario/a
 • Vogais:
  • Asesor/a xurídico
  • 3 vogais permanentes do Xurado de Expropiación de Galicia
  • Un/unha representante da Consellería de Facenda
  • Un/unha representante da Federación Galega de Municipios e Provincias
  • Un/unha representante do Consello Galego de Consumidores e Usuarios
  • Un/unha representante do Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia
  • Un/unha representante do Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos de Galicia
  • Un/unha representante do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Montes
  • Un/unha representante do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Minas do Noroeste de España
  • Un/unha representante do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
  • Un/unha representante do Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia
  • Un/unha representante do Colexio de Economistas pertencente ao Consello Galego de Colexios de Economistas