C. do Medio Rural

Comités provinciais de montes

Composición do órgano colexiado

  • Presidente: delegado/a territorial provincial.
  • Vicepresidente/a: xefe/a territorial da Consellería do Medio Rural.
  • Secretario/a: un/unha funcionario/a da xefatura territorial da Consellería do Medio Rural designado/a polo delegado/a territorial provincial.
  • Vogais
    • Xefe/a do Servizo Provincial de Montes
    • 3 presidentes/as de entidades locais cuxos montes estean afectados
    • Enxeñeiro/a de montes ao servizo dalgunha das entidades locais, se o/a houber, elixido/a polos/as presidentes/as destas entre os/as existentes na provincia