Vicepresidencia primeira e C. de Presidencia, Xustiza e Turismo

Comisión Superior para o Estudo do Desenvolvemento do Dereito Civil Galego

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: titular da consellería competente en materia de xustiza, ou a persoa en quen delegue (actualmente o Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza)
 • Vicepresidente/a: secretario/a xeral da Consellería competente en materia de xustiza
 • Secretario/a: funcionario da Dirección Xeral de Xustiza, designado polo presidente da Comisión
 • Vogais:
  • Director/a xeral de Xustiza
  • Director/a Xeral da Asesoría Xurídica Xeral
  • Un/unha representante do Consello da Cultura Galega
  • Un/unha representante do Consello da Avogacía de Galicia
  • Un/unha representante do Consello Galego de Procuradores
  • Un/unha representante do Colexio Oficial de Rexistradores da Propiedade e Mercantís
  • Un/unha representante do Colexio Notarial de Galicia
  • Un/unha representante da Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación
  • Un/unha catedrático/a de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela
  • Un/unha catedrático/a de dereito da Universidade da Coruña
  • Un/unha catedrático/a de dereito da Universidade de Vigo
  • Un/unha representante nomeado/a polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
  • Un/unha vogal designado/a polo/a conselleiro/a entre persoas de recoñecida competencia
  • Un/unha vogal designado/a polo/a conselleiro/a entre persoas de recoñecida competencia
  • Un/unha vogal designado/a polo/a conselleiro/a entre persoas de recoñecida competencia