Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Consello Asesor de Asistencia Xurídica Gratuíta

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: titular da Dirección Xeral de Xustiza
 • Secretario/a: funcionario/a do grupo A pertencente á consellería competente en materia de xustiza designado pola dirección xeral correspondente en función da materia
 • Vogais:
  • Secretario de Goberno do Tribunal Superior de xustiza, ou letrado/a da Administración de xustiza en quen delegue
  • 2 representantes que designe o Consello da Avogacía Galega
  • 2 representantes que designe o Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais
  • Director/a da Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia, ou letrado/a da Xunta de Galicia en quen delegue