Vicepresidencia segunda e C. de Presidencia, Xustiza e Deportes

Consello de Acción Exterior de Galicia

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: a persoa titular da consellería que concentre as competencias e funcións primordiais en materia de acción exterior
 • Secretario/a: unha persoa funcionaria de carreira da dirección Xeral ou asimilada competente en materia de acción exterior e relacións coa Unión Europea
 • Vogais
  • A persoa titular da consellería competente en materia de Economía, ou autoridade na que delegue
  • A persoa titular da consellería competente en materia de Educación e Cultura, ou autoridade na que delegue
  • A persoa titular da consellería competente en materia de asuntos marítimos, ou autoridade na que delegue
  • A persoa titular da Dirección Xeral do Gabinete da Presidencia
  • A persoa titular da Dirección Xeral da Asesoría Xurídica Xeral
  • A persoa titular do centro directivo competente en materia de emigración
  • A persoa titular da dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)
  • A persoa titular do centro directivo autonómico competente en materia de comercio
  • A persoa titular do centro directivo ou entidade autonómica competente en materia de turismo
  • A persoa titular do centro directivo autonómico competente no concernente a promoción da lingua galega
  • A persoa titular do centro directivo competente en materia de Administración local
  • Un representante do Consello de Comunidades Galegas
  • A persoa titular da Presidencia do Consello da Cultura galega
  • Unha persoa en representación da Federación Galega de Municipios e Provincias
  • Unha persoa en representación do Sistema Universitario de Galicia
  • Unha persoa en representación da Confederación de Empresarios de Galicia
  • Unha persoa en representación das organizacións sindicais máis representativas
  • Unha persoa en representación de entidades galegas de estudos internacionais
  • Unha persoa en representación das organizacións non gobernamentais para o desenvolvemento galegas
  • Unha persoa en representación das entidades que participen en redes de cooperación transfronteiriza e/ou interrexional
  • Ata tres personalidades galegas de recoñecido prestixio no ámbito internacional