Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Comisión de Heráldica

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: director/a xeral de Administración Local
 • Vicepresidente: Eduardo Pardo de Guevara y Valdés (por designación do/a titular da DX de Administración Local)
 • Secretario/a: subdirector/a xeral de Réxime Xurídico Local
 • Vogais(*):
  • Carlos Acuña Rubio
  • Pablo Otero Piñeyro-Maseda
  • Jose Manuel García Iglesias
  • Marta Cendón Fernández
  • Manuel José Recuero Astray

(*) 

 • 4 vogais designados/as pola persoa titular da consellería competente en materia de réxime local
 • 1 persoa vogal designada pola asociación de municipios e provincias máis representativa e con maior implantación no territorio da comunidade autónoma
 • As persoas que integran a Comisión de Heráldica deberán reunir algún dos seguintes requirimentos:
  • Licenciatura en ciencias históricas, filoloxía e letras, belas artes, restauración
  • Especialista en debuxo e deseño heráldico
  • Pertencer aos corpos facultativos de arquivos e bibliotecas, ou de museos
  • Especialista en vexiloloxía
  • Especialista en toponimia
  • Ser persoa membro destacada dalgunha das institucións que aborden as ciencias da heráldica de Galicia
  • Ser persoa membro ou colaboradora da Sección do Patrimonio Histórico do Consello da Cultura Galega
 • As persoas membros da comisión serán nomeadas por un período de cinco anos