A Presidencia da Xunta

Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago

Composición do órgano colexiado

  • Presidente/a: elixido/a polos vogais entre os seus membros
  • Vicepresidente/a: elixido por maioría simple dos seus membros
  • Secretario/a: xerente de Promoción do Camiño de Santiago
  • Vogais:
    • Nove, designados polo conselleiro/a que teña atribuídas as competencias relativas ao Camiño de Santiago, entre persoas de prestixio internacional e recoñecida competencia no campo da investigación, promoción e difusión do Camiño de Santiago