Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: persoa titular da consellería da Xunta de Galicia competente en materia de ambiente
 • Vicepresidente/a: persoa titular da dirección xeral da Xunta de Galicia competente en materia de calidade ambiental, sostibilidade e cambio climático, que desempeñará as funcións atribuídas á presidencia nos casos de ausencia, vacante, enfermidade, así coma nos casos en que se teña declarado a súa abstención ou recusación
 • Secretario/a: persoa titular da dependencia administrativa que determine o decreto de estrutura da consellería da Xunta de Galicia competente en materia de ambiente
 • Vogais
  • En representación da Xunta de Galicia: persoas titulares dos órganos superiores ou de dirección das consellerías ou, de ser o caso, dos órganos de goberno ou dirección das entidades instrumentais do sector público autonómico con competencias en cada unha das seguintes áreas:
   • Relacións exteriores e coa Unión Europea
   • Ordenación do territorio e urbanismo
   • Calidade ambiental
   • Paisaxe
   • Conservación da natureza
   • Augas
   • Industria
   • Saúde pública
   • Política social
   • Medio rural
   • Mar
   • Educación
   • Traballo
  • En representación da sociedade civil:
   • Un/unha representante de cada un dos sindicatos presentes na Mesa Xeral de Negociación das Administracións Públicas
   • Tres representantes da Confederación de Empresarios de Galicia
   • Catro representantes de organizacións de carácter ambiental
   • Un/unha representante do Consello da Xuventude
   • Un/unha representante da Sociedade Galega de Educación Ambiental
   • Un/unha representante da Confederación Galega de Veciños
   • Un/unha representante do Consello Galego de Consumidores e Usuarios
   • Un/unha representante da Universidade de Santiago de Compostela
   • Un/unha representante da Universidade de Vigo
   • Un/unha representante da Universidade da Coruña
   • Catro representantes da Federación Galega de Municipios e Provincias
   • Tres representantes das organizacións profesionais agrarias máis representativas de Galicia
   • Un/unha representante da Federación Galega de Confrarías de Pescadores