Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Comité Galego de Caza

Composición do órgano colexiado

 • Presidenta: directora xeral de Conservación da Natureza
 • Vicepresidenta: subdirectora xeral de Recursos Cinexéticos e Piscícolas
 • Secretario: xefe do servizo de Caza e Pesca Fluvial
 • Vogais:
  • Os presidentes dos comités provinciais de caza
  • Os xefes de servizo provinciais de Conservación da Natureza
  • O presidente da Federación Galega de Caza
  • Presidentes provinciais da Federación Galega de Caza
  • Un representante das asociacións de cazadores designado pola Federación Galega de Caza
  • Un representante de sociedades ou asociacións de cazadores, de ámbito autonómico, designado por acordo entre elas
  • Un representante das asociacións de propietarios de terreos cinexéticos, de ámbito autonómico, designado por acordo entre elas
  • Un representante das asociacións naturalistas e ecoloxistas, de ámbito autonómico e inscritas como tales no rexistro correspondente, designado por acordo entre elas
  • Un representante das institucións dedicadas á investigación, designado por acordo entre elas.
  • Dous vogais de recoñecido prestixio en materia de caza, designados pola directora xeral de Conservación da Natureza