C. de Cultura e Turismo

Consello Coordinador de Publicacións

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: persoa titular da Consellería de Cultura e Turismo
 • Vicepresidente/a: persoa titular da Dirección Xeral do Libro, Bibliotecas e Arquivos
 • Secretario/a: persoa titular do Servizo do Libro e Publicacións da Consellería de Cultura e Turismo
 • Vogais:
  • A persoa titular da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
  • A persoa titular da Subdirección Xeral de Bibliotecas
  • Un/unha representante da Dirección Xeral de Tributos da Consellería de Facenda
  • Un/unha representante de cada consellería, con nivel mínimo de xefatura de servizo, designado pola respectiva Secretaría Xeral Técnica