C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Consello Coordinador de Publicacións

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Universidade
 • Vicepresidente/a: persoa titular da Secretaría Xeral de Cultura
 • Secretario/a: persoa titular do Servizo do Libro, Publicacións e do Depósito Legal da Consellería de Cultura, Educación e Universidade
 • Vogais:
  • A persoa titular da Secretaría Xeral Técnica da Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo
  • A persoa titular da Subdirección Xeral de Bibliotecas e do Libro
  • Un/unha representante da Área de Xestión Tributaria da Consellería de Facenda e Administración Pública
  • Un/unha representante de cada consellería, con nivel mínimo de xefatura de servizo, designado/a pola respectiva Secretaría Xeral Técnica