C. de Cultura e Turismo

Consellos territoriais de Patrimonio Cultural de Galicia

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: persoa titular da dirección xeral competente en materia de patrimonio cultural
 • Vicepresidente/a: persoa titular do Servizo de Coordinación Cultural da xefatura territorial correspondente da consellería competente en materia de patrimonio cultural
 • Secretario/a: vogal titular do servizo con competencias en materia de patrimonio cultural
 • Vogais:
  • A persoa titular do servizo con competencias en materia de patrimonio cultural da xefatura territorial correspondente
  • Unha persoa en representación da consellería competente en materia de urbanismo
  • Unha persoa en representación do Consello da Cultura Galega
  • Unha persoa en representación da Federación Galega de Municipios e Provincias con coñecementos en materia de patrimonio cultural
  • Unha persoa de recoñecido prestixio e coñecemento en materia de patrimonio cultural, designada pola persoa titular da dirección xeral competente en materia de patrimonio cultural