C. de Cultura e Turismo

Comisión Permanente de Publicacións

Composición do órgano colexiado

  • Presidente/a: persoa titular da Dirección Xeral do Libro, Bibliotecas e Arquivos da Consellería de Cultura e Turismo
  • Vicepresidente/a: persoa titular da Subdirección Xeral de Bibliotecas da Consellería de Cultura e Turismo
  • Secretario/a: persoa titular do Servizo do Libro e Publicacións da Consellería de Cultura e Turismo
  • Vogais:
    • A persoa titular do Servizo de Tradución da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
    • Unha persoa da Dirección Xeral de Tributos da Consellería de Facenda para aquelas reunións en cuxa orde do día figuren prezos de publicacións
    • Como membros variables, formarán parte da comisión, un/unha funcionario/a de cada consellería, con nivel mínimo de xefatura de servizo, que será convocado nos casos sinalados no artigo 8 do decreto 196/2001, do 26 de xullo