C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Comisión Permanente de Publicacións

Composición do órgano colexiado

  • Presidente/a: persoa titular da Secretaría Xeral de Cultura da Consellería de Cultura, Educación e Universidade
  • Vicepresidente/a: persoa titular da Subdirección Xeral de Bibliotecas e do Libro da Consellería de Cultura, Educación e Universidade
  • Secretario/a: persoa titular do Servizo do Libro, Publicacións e do Depósito Legal da Consellería de Cultura, Educación e Universidade
  • Vogais:
    • A persoa titular do Servizo de Tradución e Apoio Técnico-Administrativo da Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo
    • Unha persoa da Área de Xestión Tributaria da Consellería de Facenda e Administración Pública para aquelas reunións en cuxa orde do día figuren prezos de publicacións
    • Como membros variables, formarán parte da comisión un/unha funcionario/a de cada consellería, con nivel mínimo de xefatura de servizo, que será convocado/a nos casos sinalados no artigo 8 do decreto 196/2001, do 26 de xullo, polo que se regulan as publicacións da Xunta de Galicia