C. de Cultura e Turismo

Comisión Mixta Xunta de Galicia - Igrexa Católica

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: persoa titular da consellería con competencias en materia de patrimonio cultural / bispo que desempeñe a representación da provincia eclesiástica de Santiago de Compostela na área de patrimonio
 • Vicepresidente/a: persoa titular da dirección xeral competente en materia de patrimonio cultural / secretario da provincia eclesiástica de Santiago de Compostela
 • Secretario/a: persoa designada designada pola consellería competente en materia de patrimonio cultural, de entre o persoal ao seu servizo (con voz e sen voto)
 • Vogais
  • 3 vogais representantes da Consellería de Cultura e Turismo:
   • A persoa titular da Secretaría Xeral Técnica da Consellería
   • A persoa titular da subdirección xeral con competencias en materia de protección do patrimonio cultural
   • A persoa titular da subdirección xeral con competencias en materia de conservación e restauración de bens culturais
  • 3 vogais representantes da Igrexa Católica