C. de Infraestruturas e Mobilidade

Consello Galego de Transportes

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: titular da consellería competente en materia de transportes
 • Vicepresidente/a: persoa designada pola persoa titular da consellería competente en materia de transportes
 • Secretario/a: persoa designada pola persoa titular da consellería competente en materia de transportes
 • Vogais
  • A persoa titular da dirección xeral competente en materia de transportes (vicepresidencia)
  • 10 representantes das consellerías da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
  • 3 representantes da Administración xeral do Estado
  • 1 alcalde de cada provincia
  • 1 representante de cada deputación provincial
  • 1 representante das entidades concesionarias da explotación de estacións de autobuses, designado polas concesionarias de Galicia
  • 2 representantes das Cámaras de Comercio, Industria e Navegación, designados polas Cámaras de Galicia
  • 3 representantes dos consumidores e usuarios, designados pola Comisión Consultiva de Consumo entre as organización de consumidores e usuarios representadas nesta
  • 3 representantes designados polas centrais sindicais con maior número de delegados de persoal e membros do comité de empresa no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia de entre as centrais sindicais máis representativas
  • 1 representante de RENFE
  • 1 representante do transporte regular de viaxeiros
  • 1 representante do transporte discrecional de viaxeiros
  • 1 representante de taxis e gran turismo
  • 1 representante do transporte discrecional de mercadorías
  • 1 representante do transporte de carga fraccionada de mercadorías
  • 1 representante de axencias de transporte
  • 2 técnicos de transporte de libre designación designados polo conselleiro entre persoas vinculadas ao transporte.