C. do Medio Rural

Xurados provinciais de montes veciñais en man común

Composición do órgano colexiado

 • Presidente: xefe/a territorial da Consellería do Medio Rural.
 • Secretario/a: xefe/a do Servizo Xurídico-Administrativo provincial.
 • Vogais
  • Xefe/a do Servizo Provincial de Montes
  • Letrado/a do Gabinete Xurídico Territorial
  • Representante do Colexio de Avogados da provincia
  • Representante das comunidades de MVMC da provincia