C. do Mar

Comité Técnico da Acuicultura

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: director/a xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica
 • Vicepresidente/a: un/unha dos/as integrantes da Comisión
 • Secretario/a: xefe/a de servizo da Consellería do Mar
 • Vogais
  • Un/unha vogal nomeado/a pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
  • Un/unha vogal nomeado/a polo Colexio Oficial de Biólogos de Galicia
  • Tres vogais designados respectivamente polos órganos de goberno de cada universidade galega
  • Sete vogais, nomeados/as pola Consellería do Mar entre funcionarios/as e profesionais que presten servizos en universidades e centros de investigación ou tecnolóxicos, públicos ou privados, ou nas asociacións ou empresas do sector