C. do Mar

Comité Científico Galego da Pesca

Composición do órgano colexiado

  • Presidente/a: persoa titular da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro
  • Vicepresidente/a: persoa titular da Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica
  • Secretario/a: xefe/a de servizo da Consellería do Mar
  • Vogais:
    • Doce vogais nomeados/as pola Consellería do Mar entre persoas que presten servizos en universidades e centros de investigación ou tecnolóxicos, públicos ou privados, con representación mínima dos seguintes sectores: socioeconomía da pesca, pesqueiras internacionais, pesca de baixura, marisqueo, acuicultura, comercialización e transformación.