Vicepresidencia primeira e C. de Economía, Industria e Innovación

Consello Galego de Economía e Competitividade

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: conselleiro/a de Economía, Emprego e Industria
 • Vicepresidente/a: persoa titular da dirección da entidade instrumental do sector público autonómico con competencias en materia de emprendemento: director xeral do IGAPE
 • Secretario/a: persoa funcionaria de carreira do corpo superior da Administración que exerza as súas funcións na consellería competente en materia de economía e industria, e que será designada pola persoa titular da Presidencia do Consello
 • Vogais
  • Nato: persoa titular da Secretaria Xeral Técnica da consellería
  • Persoa proposta pola persoa titular da dirección do órgano do centro directivo competente en materia de enerxía, recursos minerais e administración industrial: director xeral de Enerxía e Minas
  • Persoa proposta pola persoa titular da dirección do órgano do centro directivo competente en materia de comercio: directora xeral de Comercio
  • Persoa proposta pola persoa titular da dirección da entidade instrumental do sector público autonómico con competencias en materia de innovación: director da Axencia Galega de Innovación
  • Persoa proposta pola persoa titular da dirección da entidade instrumental do sector público autonómico con competencias en materia de emprendemento, competitividade e internacionalización: director da Área de Competitividade do Igape
  • Persoa proposta pola persoa titular da dirección da entidade instrumental do sector público autonómico con competencias en materia de consumo: xerente do Instituto Galego de Consumo
  • Persoa proposta pola persoa titular da dirección da entidade instrumental do sector público autonómico con competencias en materia de defensa da competencia: presidente do Consello Galego da Competencia
  • Persoa proposta pola persoa titular da dirección da entidade instrumental do sector público autonómico con competencias nas materias de desenvolvemento e aplicación das tecnoloxías enerxéticas, así como aforro e eficiencia enerxética: xefe de Área do Departamento de Enerxía e Planificación Enerxética do INEGA
  • Persoa proposta pola Presidencia da Xunta de Galicia: secretario xeral da Presidencia
  • Persoa proposta pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Pública e Xustiza: vicesecretario xeral de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
  • Persoa proposta pola Consellería de Facenda: director xeral de Planificación e Orzamentos
  • Persoa proposta pola Consellería de Medio Ambiente,Territorio e Infraestruturas
  • Persoa proposta pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: Secretario Xeral Técnico da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
  • Persoa proposta pola Consellería de Sanidade: directora xeral de Recursos Económicos do Sergas
  • Persoa proposta pola Consellería de Traballo e Benestar
  • Persoa proposta pola Consellería do Medio Rural e do Mar
  • Persoa proposta pola persoa titular do órgano directivo da entidade instrumental con competencias en materia de turismo: director de Competitividade da Axencia Turismo de Galicia
  • Persoa proposta pola persoa titular do órgano directivo da entidade instrumental con competencias en materia de modernización tecnolóxica: directora da Axencia para a  Modernización Tecnolóxica de Galicia
  • Tres persoas propostas polas organizacións sindicais intersectoriais máis representativas na Comunidade Autónoma de Galicia e unha persoa por cada unha das organizacións sindicais presentes na Mesa Xeral de Negociación das Administracións Públicas agás que xa teñan realizado a súa proposta como organización sindical máis representativa:
   • 1 representante da UXT
   • 1 representante da CC OO
   • 1 representante da CIG (secretario confederal de Emprego e Industria)
   • 1 representante do CSI-F Galicia (presidente da CSI-F Unión Provincial da Coruña)
  • Catro persoas propostas polas organizacións empresariais intersectoriais máis representativas na Comunidade Autónoma de Galicia (número equivalente as persoas propostas polas organizacións sindicais máis representativas)
   • 1 representante da Confederación de Empresarios da Coruña
   • 1 representante da Confederación de Empresarios de Lugo
   • 1 representante da Confederación de Empresarios de Pontevedra
   • 1 representante da Confederación de Empresarios de Ourense
  • Persoa proposta pola organización máis representativa das entidades locais de Galicia: alcalde de Cervo e vicepresidente Executivo da Fegamp
  • Persoa proposta pola organización representativa do conxunto das cámaras de comercio, industria e navegación da Comunidade Autónoma de Galicia: representante do Consello Galego de Cámaras
  • Persoa proposta pola organización máis representativa do sector comercial da Comunidade Autónoma de Galicia: presidente da Federación Galega de Comercio
  • Persoa proposta pola organización máis representativa dos grandes distribuidores e medianos formatos comerciais da Comunidade Autónoma de Galicia: presidente de ASUGA
  • Persoa proposta polo Consello Galego de Consumidores e Usuarios: secretario da Unión de Consumidores de Galicia
  • Persoa proposta pola organización máis representativa dos centros comerciais abertos da Comunidade Autónoma de Galicia: presidenta da ACIGU CCA (Asociación de Comerciantes e Industriais da Guarda Centros Comerciais Abertos)
  • Persoa proposta polas universidades integradas no Sistema Universitario de Galicia, de entre especialistas en materias económicas, industriais e comerciais: Sr. Reitor Magfco. da Universidade de Vigo
  • Persoa proposta polas asociacións profesionais dos distintos subsectores mineiros de Galicia: presidente da Cámara Oficial Mineira de Galicia
  • Persoa proposta, conxuntamente, polo Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia e o Consello Galego de Enxeñeiros Técnicos Industriais: delegado do ICOIIG en Lugo
  • Persoa proposta polo Consello Galego de Colexios de Economistas: presidente do Consello Galego de Colexios de Economistas
  • Persoa proposta pola organización de defensa da natureza máis representativa da Comunidade Autónoma de Galicia: representante da Federación Ecoloxista Galega
  • Persoa proposta polas entidades máis representativas do sector da economía social da Comunidade Autónoma de Galicia ou polo órgano autonómico a través do cal se concrete a súa participación institucional, segundo determine a normativa sectorial aplicable: presidenta da Federación de Empresas Cooperativas Sinerxía