Consellería de Economía, Industria e Innovación

Comisión Galega de Artesanía

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: director/a xeral en materia de artesanía
 • Vicepresidente/a: director/a xeral en materia de comercio
 • Secretario/a: funcionario/a xefe/a de sección da dirección xeral competente en materia de artesanía
 • Vogais:
  • Representante da dirección xeral competente en materia de artesanía
  • Representante da dirección xeral competente en materia de comercio
  • Representante da consellería competente en materia de educación
  • Representante da consellería competente en materia de cultura
  • Representante da consellería competente en materia de emprego
  • Representante da consellería competente en materia de política agroalimentaria
  • 4 representantes designados polas asociacións profesionais de Artesanía (inscritos no RXAG)
  • 4 representantes elixidos entre os artesáns inscritos na sección terceira do RXAG