A Presidencia da Xunta; Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Subcomisión de Presenza Web e Goberno Aberto

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: a persoa que posúa a titularidade da área con competencias en modernización tecnolóxica na entidade instrumental competente en materia de modernización tecnolóxica
 • Vicepresidente/a: a persoa que posúa a titularidade do departamento encargado do desenvolvemento da administración electrónica na entidade instrumental competente en materia de modernización tecnolóxica
 • Secretario/a: unha persoa empregada pública ao servizo da entidade instrumental con competencias en materia de modernización tecnolóxica
 • Vogais:
  • A persoa que posúa a titularidade do órgano de dirección con competencias en materia de medios de comunicación da Administración xeral de Galicia ou a persoa na que delegue
  • A persoa que posúa a titularidade do órgano de dirección con competencias en materia de promoción da lingua galega ou a persoa na que delegue
  • A persoa que posúa a titularidade do órgano de dirección con competencias en avaliación e reforma da Administración xeral de Galicia ou a persoa na que delegue
  • A persoa que posúa a titularidade do órgano de dirección con competencias en materia de igualdade ou a persoa na que delegue
  • Unha persoa en representación da secretaría xeral da Presidencia da Xunta de Galicia, de cada unha das secretarías xerais técnicas das consellerías e da vicepresidencia ou vicepresidencias, de existiren estas