C. do Medio Rural; Secretaría Xeral Técnica

Mesa da Castaña

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: a persoa titular da Dirección da Axencia Galega da Calidade Alimentaria
 • Secretario/a: persoa da Axencia Galega da Calidade Alimentaria nomeada pola presidencia
 • Vogais:
 • a) Representantes da Administración xeral da comunidade autónoma:
  • Dúas persoas en representación da dirección xeral competente en materia de produción forestal, nomeadas pola persoa titular desta.
  • A persoa titular da dirección do Centro de Investigación Forestal de Lourizán.
  • Unha persoa en representación do departamento que teña as competencias de control e certificación alimentaria da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, designada pola persoa titular da dirección da devandita axencia.
  • Unha persoa en representación da dirección xeral competente en materia de produción agrícola, nomeada pola persoa titular da devandita dirección xeral.
  • Dúas persoas expertas na materia, designadas pola persoa titular da presidencia.
 • b) Representantes dos axentes sociais relacionados co sector da castaña dentro da comunidade autónoma:
  • Dúas persoas en representación da indicación xeográfica protexida Castaña de Galicia, nomeadas polo seu consello regulador.
  • Unha persoa en representación das organizacións de propietarios forestais.
  • Unha persoa en representación das/os produtoras/es de castaña.
  • Unha persoa en representación das operadoras, comercializadoras e almacenistas en fresco.
  • Unha persoa representante do sector das industrias de procesamento.
  • Dúas persoas en representación dos viveiros de produción de planta de castaña.
  • Unha persoa en representación do sector cooperativo galego.
 •