C. do Medio Rural; Secretaría Xeral Técnica

Mesa da Castaña

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: Dirección Xeral de Ordenación Forestal
 • Secretario/a: persoa da Dirección Xeral de Ordenación forestal designada polo/a presidente/a da Mesa
 • Vogais: 5 persoas en representación da Administración Autonómica:
  • Subdirección Xeral de Recursos Forestais
  • Director do Centro de Investigación Forestal de Lourizán
  • 1 representante da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias nomeada pola Dirección Xeral
  • 2 persoas da Dirección Xeral de Fomento Forestal designadas pola Dirección Xeral de Ordenación Forestal
 • 8 persoas en representación dos axentes sociais relacionados co sector da castaña dentro da Comunidade autónoma:
  • 1 persoa en representación da Indicación Xeográfica Protexida Castaña de Galicia, nomeada polo seu consello regulador
  • 3 persoas en representación das organizacións de propietarios forestais de ámbito autonómico
  • 3 persoas en representación das persoas produtoras, das operadoras, comercializadoras e almacenistas en fresco; e do sector de industrias de procesado