C. de Política Social e Xuventude

Observatorio Galego de Dinamización Demográfica

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a:persoa titular da consellería competente en materia de benestar social
 • Vicepresidente/a: persoa titular da dirección xeral competente en materia de dinamización demográfica
 • Secretario/a: persoa funcionaria adscrita á dirección xeral competente en materia de dinamización demográfica, que será nomeada pola persoa titular da Presidencia
 • Vogais:
  • 1 vogal, con rango mínimo de xefatura de servizo, designado/a polos órganos dependentes da Presidencia e por cada unha das consellerías da Xunta de Galicia
  • 1 persoa en representación do Consello Galego de Relacións Laborais
  • 1 persoa en representación do Instituto Galego de Estatística (IGE)
  • 1 persoa en representación da Delegación do Goberno en Galicia
  • 1 persoa en representación da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp)
  • 1 persoa en representación de cada unha das tres universidades galegas
  • Un número de persoas equivalente ao de representantes sindicais en representación da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)
  • 1 persoa en representación de cada unha das organizacións sindicais intersectoriais máis representativas de Galicia, así como das presentes na Mesa Xeral de Negociación das Administracións Públicas que non teñan a condición de máis representativas
  • 2 persoas expertas de recoñecido prestixio no campo da demografía
  • 1 persoa en representación do órgano superior da Xunta de Galicia con competencias en materia de igualdade