C. de Facenda e Administración Pública

Consello Galego de Estatística

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: o/a conselleiro/a de Facenda.
 • Vicepresidente: o/a director/a do Instituto Galego de Estatística.
 • Secretario/a: un/unha funcionario/a do Instituto Galego de Estatística.
 • Vogais:
  • 1 representante por cada un dos departamentos da Xunta de Galicia.
  • 2 representantes do Consello das Cámaras de Comercio Galegas.
  • 2 representantes das asociacións de empresarios.
  • 1 representante de cada unha das organizacións sindicais máis representativas.
  • 3 representantes das organizacións profesionais de agricultores.
  • 3 representantes das organizacións de mariñeiros.
  • 2 representantes das organizacións de consumidores e usuarios.
  • 2 representantes da Administración Local.
  • 1 representante por cada unha das universidades de Galicia.
  • 3 persoas de relevancia profesional no campo da estatística.
  • Os/as subdirectores/as e mais o/a secretario/a técnico/a do Instituto Galego de Estatística, de acordo coa súa estrutura orgánica.
  • 1 representante designado/a por cada un dos grupos parlamentarios con representación no Parlamento de Galicia.
  • O/a presidente/a da Sociedade Galega para a Promoción da Estatística e da Investigación de Operacións.