C. de Sanidade

Comisión Técnica para o seguimento e avaliación do Plan Obesidade Zero en Galicia

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: a presidencia da Comisión correspóndelle á persoa titular da Dirección Xeral competente en materia de estilos de vida saudables ou persoa que considere.
 • Secretario/a: a secretaría da Comisión será exercida con voz e sen voto, non sendo membro da Comisión Técnica, pola persoa titular do servizo competente na planificación, programación e a xestión das actividades dos programas de promoción de estilos de vida saudables e a difusión da información sobre os mencionados programas.
 • Vogais:
  • a persoa titular da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades ou persoa en quen delegue
  • unha persoa en representación das xefaturas territoriais da Consellería de Sanidade
  • a persoa titular da presidencia da Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP)
  • a persoa titular da Fundación Deporte Galego
  • a persoa titular da Dirección Xeral de Planificación e Reforma Sanitaria da Consellería de Sanidade
  • a persoa coordinadora ou representante do corpo de dietistas nutricionistas do Servizo Galego de Saúde

Data de actualización: 28/02/2024