Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático

Comité de Autoridades Competentes da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa

Composición do órgano colexiado

  • Presidente/a: a persoa titular da presidencia de Augas de Galicia.
  • Secretario/a: unha persoa de entre o persoal adscrito á Subdirección Xeral de Réxime Xurídico.
  • Vogais:
    • Tres representantes da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.
    • Dous/dúas representantes das entidades locais do ámbito territorial da demarcación hidrográfica de Galicia-Costa.
    • Un/unha representante da Administración xeral do Estado.

Data de actualización: 10/05/2024