C. do Medio Rural

Consello Agrario Galego

Composición do órgano colexiado

 • Presidente/a: o conselleiro ou conselleira competente en materia de agricultura e desenvolvemento rural. 
 • Vicepresidente/a: o secretario ou secretaria xeral da consellería competente en materia de agricultura e desenvolvemento rural.
 • Secretario/a: unha persoa funcionaria da Secretaría Xeral Técnica da consellería competente en materia de agricultura e desenvolvemento rural, designada pola súa persoa titular.
 • Vogais:
  • cinco vogais en representación da consellería competente en materia de agricultura e desenvolvemento rural.
  • cinco vogais en representación das consellerías competentes en materia de política social, medio ambiente, política territorial, industria e sanidade.
  • oito vogais en representación das organizacións agrarias máis representativas de Galicia.
  • catro vogais en representación da asociación con maior representatividade no conxunto do sector primario galego.

Data de actualización: 09/04/2024