Preguntas máis frecuentes

Ten dispoñibles para consulta 20 preguntas frecuentes:
mais

É obrigatoria a expedición do recibo de presentación nunha oficina de rexistro?

Cando a solicitude, escrito ou comunicación vaian acompañados dunha copia, sobre a primeira páxina desta imprimirase, logo de comprobación da exacta coincidencia co orixinal, unha validación mecánica, de acordo coas normas de identidade corporativa, que servirá como recibo acreditativo da súa presentación.

Cando o/a interesado/a non acompañe copia, o persoal de rexistro poderá optar entre expedir un recibo acreditativo no que se fará constar a identificación da oficina de rexistro, a data e hora de presentación, o número de rexistro, o remitente, o destinatario e un extracto do contido, que se é o caso, acompañen á dita presentación; ou ben realizar unha copia da solicitude, escrito ou comunicación sobre a que se fará constar a mesma validación mecánica ou selado que a prevista no apartado primeiro deste artigo. 

No caso de fallo técnico ou outras circunstancias que poidan impedir a correcta recepción por parte dun/dunha cidadán/á do recibo de rexistro, entregaráselle a estes unha copia selada do escrito ou documento presentado coa data e hora de presentación, sen prexuízo de que posteriormente se lle comunique o número de rexistro.
 

mais

Hai que presentar os documentos que estean en poder da Administración?

De conformidade co establecido no artigo 35 f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, os/as cidadáns/ás, nas súas relacións coa Administración xeral da Comunidade Autónoma e coas súas entidades públicas instrumentais, terán dereito a non presentar documentos que xa estean no seu poder.

Para facer efectivo este dereito, deberán especificar a data na que se presentaron os documentos e o órgano ao que os dirixiron, sempre que non transcorresen máis de cinco anos desde a finalización do procedemento, servizo ou actuación administrativa no que se achegaron.

Cando na instrución dos procedementos ou servizos deban ser achegados documentos ou certificacións que deban ser emitidos por outras entidades públicas distintas da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, os/as interesados/as deberán outorgar a súa autorización expresa se desexan que os datos obxecto de achega poidan ser directamente solicitados no seu nome polo órgano tramitador.

As comunicacións realizaranse preferentemente por medios electrónicos, nas condicións e coas garantías establecidas no Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

De non prestarse o consentimento referido anteriormente, estes documentos ou certificacións deberán ser presentados polos/as interesados/as.

mais

Que contido debe ter o asento rexistral?

Segundo o artigo 17 do Decreto 191/2011, cada solicitude, escrito ou comunicación que se reciba ou se presente terá o correspondente asento de entrada ou de saída que conterá, como mínimo, os seguintes datos: o sistema garantirá a constancia, en cada asento que se efectúe, dun número de rexistro xeral, epígrafe expresiva da súa natureza, é dicir, se é de entrada ou saída, data de entrada ou de saída, data e hora da súa presentación polo/a interesado/a, identificación do/da interesado/a, órgano administrativo remitente, se procede, e persoa, órgano, servizo ou unidade administrativas aos que se envía, así como unha breve referencia ao contido da solicitude, escrito ou comunicación que se rexistra.

O número de rexistro é un código secuencial xerado automaticamente polo sistema.

Co fin de facer un seguimento das solicitudes, escritos ou comunicacións, ademais da anotación rexistral, incorporarase progresivamente a eles un código de verificación segura.
 

mais

Que documentos non se rexistrarán nas oficinas de rexistro?

Non serán obxecto de rexistro os seguintes documentos ou obxectos:
a)Os documentos que teñan carácter publicitario, comercial ou análogo, aínda que se especifique o seu destino.
b)Os paquetes ou obxectos que se acheguen ao documento de remisión dos mesmos.
c)Os documentos que se incorporen como anexo a unha solicitude, a un escrito ou a unha comunicación, sen prexuízo do dereito do/da cidadán/á a que quede constancia da súa presentación.
d)Os documentos ou escritos anónimos, salvo que se trate de denuncias ou outros supostos en que así se prevexa expresamente.
e)Aquelas solicitudes, escritos e documentos que carezan absolutamente dos requisitos legalmente establecidos, sen prexuízo de que, no caso de presentación nunha oficina de rexistro, o/a empregado/a público/a encargado/a dela advirta o/a cidadán/á das carencias do seu escrito e o asista indicándolle como emendalas.
f)As comunicacións ou notas interiores entre órganos, servizos e unidades servidas pola mesma oficina de rexistro da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou das súas entidades públicas instrumentais.

Cando concorra algunha das circunstancias anteriores, o/a cidadán/á poderá requirir que se lle entregue unha dilixencia escrita na que se especificará a persoa que denegou o rexistro e a oficina de que se trate, a data e hora do intento de presentación, a identidade do/da cidadán/á, un resumo do contido do documento e o destinatario. Deixarase constancia desta incidencia mediante dilixencia na aplicación informática do rexistro.
 

mais

Que efectos producen os asentos de entrada no tocante á acreditación para o cumprimento de prazos?

Segundo o artigo 12 do Decreto 191/2011, para efectos de cómputo de prazos no rexistro presencial seguiranse os seguintes criterios:
A data e hora de presentación das solicitudes, escritos ou comunicacións en calquera dos lugares previstos gozará de presunción de certeza para os efectos de acreditación do cumprimento dos prazos por parte dos/as interesados/as que promovan os correspondentes procedementos ou actuacións administrativas.

Respecto aos prazos para a tramitación dun procedemento ou servizo por parte da Administración, estes computaranse a partir da data en que a solicitude teña entrada na oficina de rexistro do órgano administrativo competente. Para estes efectos, a oficina de rexistro do órgano da administración competente procederá a deixar constancia no seu sistema informático da data de recepción.

Enténdese por oficina de rexistro do órgano da administración competente a que corresponda ao órgano encargado de tramitar o procedemento.

Cando un día fose inhábil no municipio en que resida o interesado e hábil na sede do órgano tramitador, ou viceversa, considerarase inhábil en todo caso.
 

mais

Que é o sistema único de rexistro?

O Sistema Único de Rexistro é o conxunto de órganos, servizos e unidades que, para a debida constancia de cantas solicitudes, escritos e comunicacións se reciban ou remitan na Administración xeral da Comunidade Autónoma e nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico, realizan funcións de rexistro de entrada e/ou saída das ditas solicitudes, escritos, comunicacións, coa finalidade de facer real e efectivo o principio de proximidade aos/ás cidadáns/ás.

O Sistema Único de Rexistro está integrado polos rexistros presenciais: o rexistro xeral e os rexistros auxiliares, e polo rexistro electrónico.

O Sistema Único de Rexistro dependerá da consellería competente en materia de administracións públicas.

mais

Que garantías teñen que ofrecer os rexistros?

Segundo o artigo 6 do Decreto 191/2011, os asentos anotaranse respectando a orde temporal de recepción ou saída das solicitudes, escritos e comunicacións e indicarán a data e hora da recepción ou saída.

Os rexistros han de pechar cada día e os asentos han de quedar ordenados cronoloxicamente segundo a orde de presentación ou saída das solicitudes, escritos e comunicacións, así como dos documentos que os acompañen, sen prexuízo do rexistro electrónico, que estará en funcionamento as vinte e catro horas do día, todos os días do ano. A persoa encargada do rexistro presencial debe emitir unha dilixencia para facer constar que, co número de orde que corresponda ao derradeiro asento do día, queda pechado o rexistro dese día.

O sistema garantirá a plena integración e intercomunicación dos rexistros auxiliares no rexistro xeral, así como a do rexistro electrónico no xeral.

Adoptaranse as medidas precisas para garantir a sincronización dos diferentes rexistros coa hora oficial, que será á da Comunidade Autónoma de Galicia.

Na aplicación dos medios informáticos nos procesos de rexistro, deberá en todo caso garantirse o cumprimento dos requisitos contemplados na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas, na Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos e no Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia.

Así mesmo, respectarase o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, e nas demais leis específicas que regulan o tratamento da información e nas súas normas de desenvolvemento, así como os dereitos á honra e a intimidade persoal e familiar.

En todos os casos deberanse garantir a certeza dos datos rexistrais e o acceso aos rexistros nos termos legalmente previstos.
 

mais

Que medios de presentación de documentos se aceptan?

O sistema de acceso ás oficinas de rexistro Administración xeral da Comunidade Autónoma e das súas entidades públicas instrumentais será presencialmente na correspondente oficina, por correo ou por vía electrónica, se é o caso. Poderase efectuar a presentación das distintas solicitudes, escritos e comunicacións, así como da documentación que os acompañe, ante as oficinas de rexistro da Xunta en soporte papel ou por vía electrónica, segundo o previsto no Decreto 191/201
 

mais

Que modalidades de recepción de solicitudes, escritos e comunicacións se aceptan?

Unha oficina de rexistro da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico pode recibir solicitudes, escritos e comunicacións mediante as modalidades seguintes:
a) Presencial: os cidadáns presentan unha solicitude, escrito ou comunicación dirixidas a calquera Administración pública das previstas no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas, directamente no portelo dunha oficina das mencionadas anteriormente.
b) Correo postal: a oficina de rexistro recibe mediante correo postal unha solicitude, escrito ou comunicación enviadas directamente polos cidadáns ou por outra Administración pública.
c) Rexistro electrónico: os cidadáns presentan unha solicitude, escrito ou comunicación dirixidas á Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico a través do rexistro electrónico.
 

mais

Que tipo de documentación se pode presentar nun rexistro?

A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas, distingue entre solicitudes, escritos e comunicacións dos cidadáns e os documentos que deben acompañarse a aqueles porque preceptivamente o esixe a norma procedemental correspondente ou porque voluntariamente os achegan os interesados para fundamentar ou reforzar as súas pretensións. Desde unha perspectiva rexistral, a distinción concrétase en:
• As solicitudes, escritos e comunicacións dos cidadáns deben ser rexistrados.
• Pola contra, os documentos adxuntos non se rexistran, sen prexuízo do dereito dos cidadáns a que quede constancia da súa recepción a través dunha relación de documentos achegados, que tamén se selará.