Instrumentos de ordenación do territorio e dos plans urbanísticos

Os instrumentos de ordenación de territorio e os plans urbanísticos, así como as súas correspondentes modificacións e revisións, serán obxecto de publicidade neste portal incluíndo, como mínimo, a información sobre a estrutura xeral de cada municipio, a clasificación e cualificación do solo e a ordenación prevista para este.