Orzamentos das entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia para o ano 2016

Neste apartado publícanse os orzamentos das entidades integrantes do sector público autonómico, segundo a tipoloxía prevista na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia: organismos autónomos, axencias públicas autonómicas, entidades públicas empresariais, consorcios autonómicos, sociedades mercantís públicas autonómicas e fundacións do sector público autonómico. Así mesmo, recóllense os orzamentos correspondentes ás entidades públicas instrumentais de asesoramento e consulta que a efectos orzamentarios teñen a consideración de organismos autónomos.

Ano 2016:

LEI Estado de Ingresos e Gastos dos Organismos Autónomos e Axencias I
Todo o libroPDFFLASHE-PUB
Escola Galega de Administración PúblicaPDFFLASH
Academia Galega de Seguridade PúblicaPDFFLASH
Instituto Galego de EstatísticaPDFFLASH
Instituto de Estudos do TerritorioPDFFLASH
Instituto Galego da Vivenda e SoloPDFFLASH
Instituto Galego do Consumo e da CompetenciaPDFFLASH
Insituto Galego de Seguridade e Saúde LaboralPDFFLASH
Servizo Galego de SaúdePDFFLASH
Fondo Galego de Garantía AgrariaPDFFLASH
Consello Económico e SocialPDFFLASH
Consello Galego de Relacións LaboraisPDFFLASH
LEI Estado de Ingresos e Gastos dos Organismos Autónomos e Axencias II+
Todo o libroPDFFLASHE-PUB
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de GaliciaPDFFLASH
Axencia Turismo de GaliciaPDFFLASH
Axencia Galega de EmerxenciasPDFFLASH
Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e ContablePDFFLASH
Axencia Tributaria de GaliciaPDFFLASH
Axencia Galega de InfraestruturasPDFFLASH
Instituto Galego de Promoción EconómicaPDFFLASH
Instituto Enerxético de GaliciaPDFFLASH
Axencia Galega de InnovaciónPDFFLASH
Axencia Galega das Industrias CulturaisPDFFLASH
Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en SaúdePDFFLASH
Axencia Galega de Sangue, Órganos e TecidosPDFFLASH
Axencia Galega de Servizos SociaisPDFFLASH
Axencia Galega de Desenvolvemento RuralPDFFLASH
Instituto Galego de Calidade AlimentariaPDFFLASH
Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de GaliciaPDFFLASH
Entidades públicas empresariais e consorcios
Todo o libroPDFFLASHE-PUB
Augas de GaliciaPDFFLASH
Portos de GaliciaPDFFLASH
Axencia de Protección da Legalidade UrbanísticaPDFFLASH
Consorcio Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de GaliciaPDFFLASH
Consorcio para a Xestión e Expl. da rede básica de abastecemento de auga aos concellos de Cervo e BurelaPDFFLASH
Consorcio Casco Vello de VigoPDFFLASH
Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de GaliciaPDFFLASH
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de GaliciaPDFFLASH
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e BenestarPDFFLASH
Sociedades mercantís
Todo o libroPDFFLASHE-PUB
Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.PDFFLASH
Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.PDFFLASH
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.PDFFLASH
Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.PDFFLASH
Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.PDFFLASH
Xestión do Solo de Galicia - Xestur, S.A.PDFFLASH
Sodiga Galicia, Sociedade de Capital Risco, S.A.PDFFLASH
Xesgalicia, Sociedade Xestora de Entidades Capital Risco, S.A.PDFFLASH
Galicia Calidade, S.A.PDFFLASH
Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.PDFFLASH
Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.PDFFLASH
Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.PDFFLASH
Xenética Fontao, S.A.PDFFLASH
Fundacións
Todo o libroPDFFLASHE-PUB
Fundación Deporte GalegoPDFFLASH
Fundación Galicia EuropaPDFFLASH
Fundación Semana Verde de GaliciaPDFFLASH
Fundación Centro Galego de Artesanía e DeseñoPDFFLASH
Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de GaliciaPDFFLASH
Fundación Exposicións e Congresos A EstradaPDFFLASH
Fundación Feiras e Exposicións de LugoPDFFLASH
Fundación Feiras e Exposicións de OurensePDFFLASH
Instituto Feiral de A CoruñaPDFFLASH
Fundación Galega de Formación para o TraballoPDFFLASH
Fundación Axencia Enerxética Provincial da CoruñaPDFFLASH
Fundación Pública Cidade da Cultura de GaliciaPDFFLASH
Fundación Rof CodinaPDFFLASH
Fundación Camilo José CelaPDFFLASH
Fundación Instituto Galego de OftalmoloxíaPDFFLASH
Fundación Pública Urxencias Sanitarias Galicia 061PDFFLASH
Instituto Galego de Medicina XenómicaPDFFLASH
Fundación Galega para o impulso da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependenciaPDFFLASH
Fundación Centro Tecnolóxico da CarnePDFFLASH
Fundación Centro Tecnolóxico do MarPDFFLASH
SERGAS Orzamentos por Centros de Xestión
Todo o libroPDFFLASHE-PUB
Estado de gastosPDFFLASH
Transferencias correntesPDFFLASH
Transferencias de capitalPDFFLASH
Anexo de investimentos reaisPDFFLASH