Estatísticas en materia tributaria

Neste apartado dáse cumprimento ao disposto no artigo 11.1 h) da Lei 1 /2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, que recolle a obriga de publicar estatísticas en materia tributaria, conforme a parámetros xeográficos, poboacionais ou económicos.

Resultoulle útil a información?