Encomendas de xestión

A Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico prevé a realización de encomendas de xestión, que supoñen a realización de actividades de carácter material, técnico ou de servizos, entre órganos da mesma ou diferentes administracións ou entidades por razóns de eficacia ou cando non se posúan os medios técnicos idóneos para o seu desempeño. Neste apartado recóllense encomendas acordadas polos diferentes departamentos da Xunta de Galicia, dando cumprimento ás obrigacións previstas na normativa vixente en materia de transparencia, así como ás previstas na citada lei.

En concreto, publícase, respecto a cada encomenda, o seu obxecto, a entidade encomendante e a encomendada, a data da súa sinatura, orzamento, duración, obrigas económicas e as subcontratacións que se realicen. Ademais, publícase, no seu caso, a ligazón da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Frecuencia de actualización: continua

Ten dispoñibles 778 cos criterios que seleccionou:

Data de sinatura: 29/02/24 | Consellería de Sanidade; Servizo Galego de Saúde | Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes; Fundación Semana Verde de Galicia

Encomenda do Servizo Galego de Saúde á Fundación Semana Verde de Galicia

Data de sinatura: 07/02/24 | Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes | Consellería do Medio Rural; Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.A.

Encomenda da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes a Seaga

Data de sinatura: 31/01/24 | Consellería de Sanidade; Servizo Galego de Saúde | Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes; Fundación Semana Verde de Galicia

Encomenda do Servizo Galego de Saúde á Fundación Semana Verde de Galicia

Data de sinatura: 18/01/24 | Consellería do Mar; Secretaría Xeral Técnica | Consellería do Mar; Fundación Centro Tecnológico del Mar

Encomenda da Consellería do Mar ao Centro Tecnológico del Mar-Fundación Cetmar

Data de sinatura: 12/01/24 | Consellería de Sanidade; Servizo Galego de Saúde

Encomenda do Servizo Galego de Saúde a Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsa)

Data de sinatura: 12/01/24 | Consellería de Economía, Industria e Innovación

Encomenda da Consellería de Economía, Industria e Innovación ao Consello Galego de Cámaras

Data de sinatura: 09/01/24 | Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades; Fundación Cidade da Cultura de Galicia | Consellería do Medio Rural; Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.A.

Encomenda da Fundación Cidade da Cultura de Galicia á Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga)

Data de sinatura: 28/12/23 | Consellería de Sanidade; Servizo Galego de Saúde

Encomenda do Servizo Galego de Saúde a Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsa)

Data de sinatura: 28/12/23 | Consellería do Mar; Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica | Consellería do Mar; Fundación Centro Tecnológico del Mar

Encomenda da Consellería do Mar ao Centro Tecnológico del Mar-Fundación Cetmar

Data de sinatura: 27/12/23 | Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Axencia Galega de Infraestruturas | Consellería do Medio Rural; Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.A.

Encomenda da Axencia Galega de Infraestruturas á Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga)

Resultoulle útil a información?