Encomendas de xestión

A Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico prevé a realización de encomendas de xestión, que supoñen a realización de actividades de carácter material, técnico ou de servizos, entre órganos da mesma ou diferentes administracións ou entidades por razóns de eficacia ou cando non se posúan os medios técnicos idóneos para o seu desempeño. Neste apartado recóllense encomendas acordadas polos diferentes departamentos da Xunta de Galicia, dando cumprimento ás obrigacións previstas na normativa vixente en materia de transparencia, así como ás previstas na citada lei.

En concreto, publícase, respecto a cada encomenda, o seu obxecto, a entidade encomendante e a encomendada, a data da súa sinatura, orzamento, duración, obrigas económicas e as subcontratacións que se realicen. Ademais, publícase, no seu caso, a ligazón da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Frecuencia de actualización: continua

Ten dispoñibles 3 cos criterios que seleccionou:

Data de sinatura: 22/09/23 | Consellería de Sanidade; Servizo Galego de Saúde | Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A

Encomenda do Servizo Galego de Saúde á Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

Data de sinatura: 25/04/22 | Consellería de Sanidade | Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Axencia Galega de Infraestruturas; Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A

Encomenda da Consellería de Sanidade á Axencia Galega de Infraestruturas e á Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

Data de sinatura: 09/02/17 | Consellería de Infraestruturas e Vivenda | Consellería de Infraestruturas e Vivenda; Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A

Encomenda da Consellería de Infraestruturas e Vivenda a Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA

Resultoulle útil a información?